ေက်ာင္းတက္တဲ့ အခါမွာ ထမင္းဗူးထည့္ရင္ ဘယ္လိုအာဟာရေတြ ပါဝင္ဖို႔လိုပါသလဲ

by: kyithar nyeinchan 48
 0 comments  0 love

ေက်ာင္းတက္တဲ့ အခါ ကေလးေတြ အတြက္ ထမင္းဗူးထည့္ရင္ ဘယ္လို အာဟာရေတြ အဓိကအေနနဲ႔ ပါဝင္ဖို႔ိုလိုအပ္တယ္ ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးေျပာျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments