ကေလးေတြ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေစမယ့္ အစားအစာမ်ား

by: kyithar nyeinchan 307
 0 comments  0 love

ကေလးေတြ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေစဖို႔ အတြက္ ဘယ္လို အစားအစာေတြကို ေကြ်းသင့္တယ္ဆိုတာနဲ႔ အစားအစာျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို ေဒါက္တာညီညီေက်ာ္ က ျပသေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္


Comments

0 comments