ကိုယ္၀န္ေဆာင္ (၂၂)ပတ္ မွ (၃၀) အတြင္း ကေလးၾကီးထြားမွု႕အဆင့္ဆင့္

by: Thu Ha 406
 0 comments  2 love

ကေလးဘယ္လို ၾကီးထြားလာမွာလဲ ? ကိုယ္၀န္ေဆာင္ (၂၂)ပတ္ မွ (၃၀) အတြင္း ကေလးၾကီးထြားမွု႕အဆင့္ဆင့္
ကိုယ္၀န္ ( ၂၂ ) ပတ္ ကေလးရဲ႕အရြယ္အစားက သေဘာၤသီးတစ္လံုးစာ ပမာဏခန္႔ျဖစ္ျပီး ကိုယ္ခႏၶာက ရုပ္လံုးေပၚေနပါျပီ။


Comments

0 comments