ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ ခႏၶာကိုယ္ က်စ္လစ္လွပေအာင္ Fit Ball န႔ဲ ေဆာ့မယ္

by: kyithar nyeinchan 149
 0 comments  1 love

ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ ေမေမေတြ ခႏၶာကိုယ္က်စ္လစ္လွပေအာင္လို႔ fit ball ကို အသံုးၿပဳ ၿပီးေတာ့ ဘယ္လို ေဆာ့ ရမယ္ ဆိုတာကို ျပသ ေပးထားပါတယ္


Comments

0 comments