ကေလးအမည္ေရြးျခင္း


တနလၤာ :
အဂၤါ :
ဗုဒၶဟူး :
ရာဟု :
ၾကာသပေတး :
ေသာၾကာ :
စေန :
တနဂၤေႏြ :

Comments

0 comments