ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သက္တမ္း (၂)ပတ္

by: seng yar
 0 comments  1 love

၂ပတ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက ကိုယ္ဝန္သက္တမ္း ၁ ပတ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးကာလမွာ သေႏၶတည္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္မရွိေသးေပမယ့္ မ်ိဳးေအာင္ခဲ႔ရင္ သေႏၶသားေလာင္း ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ မ်ိဳးဥကို ထုတ္ေပးပါတယ္။ အရင္ အပတ္အတြင္း estrogen ႏွင့္ progesterone ေဟာ္မုန္း ပမာဏ တိုးလာျခင္းက သေႏၶသားေလာင္း မ်ိဳးဥကို အေထာက္အကူျပဳေပးတဲ့ အသားစ တစ္႐ွဴးမ်ားကို ေသြးေၾကာမွ တစ္ဆင့္ သားအိမ္အတြင္းသို႔ အခ်ိန္မီ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ  မ်ိဳးဥအိမ္အတြင္းရွိ Follicles လို႔ေခၚတဲ့ မ်ိဳးဥေတြက အရည္အိတ္မ်ားအျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။

ကုိယ္ဝန္ဒုတိယအပတ္ ကာလအစမွာ ( ၂၈ရက္ စက္ဝိုင္းရဲ႕  ၁၅ ရက္ အၾကာ ) သေႏၶတည္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။  ဒီအခ်ိန္မွာ follicle မွ ကြဲထြက္လာေသာ မ်ိဳးဥမ်ားသည္ မ်ိဳးအိမ္မွ သားအိမ္ျပြန္ အတြင္းသို႔ ေရြ႕လ်ားသြားပါတယ္။ ( သေႏၶတည္ျခင္းကာလက အနည္းငယ္ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္သည္။ ဥပမာ-ရက္ေပါင္း ၂၈ ရက္၏ ၉ ရက္မွ ၂၁ ရက္ အတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲေလ႔ရွိသည္။ )

ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း သန္းေပါင္း ၂၅၀ နီးပါရွိတဲ့ သုတ္ေကာင္ေတြထဲက တစ္ေကာင္ဟာ အမ်ိဳးသမီးမအဂၤါကတစ္ဆင့္ သားအိမ္ ႏွင့္ သားအိမ္ျပြန္ကို ျဖတ္ၿပီး မမ်ိဳးဥ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ထိုးေဖာက္ ႏိုင္ခဲ႔လွ်င္ ၎မ်ိဳးဥ သည္ သေႏၶေအာင္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ မမ်ိဳးဥသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ၾကာခ်ိန္ ၁၀ နာရီ တြင္ သုတ္ေကာင္အေရအတြက္ ၄၀၀ ထဲမွ တစ္ေကာင္သာ မ်ိဳးဥ၏ အျပင္ဘက္အေျမွးပါး နံရံ ကို ျဖတ္ၿပီး အတြင္းသို႔  ေအာင္ျမင္စြာ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္(၂)ပတ္ ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ သေႏၶသားေလာင္း ေပါင္းစပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္

ေနာက္ထပ္ ၁၀ နာရီ မွ ၃၀ နာရီအၾကာတြင္ သုတ္ပိုးႏွင့္ မမ်ိဳးဥ တို႔ေပါင္းသြားျပီး ၎တို႔၏ မ်ိဳးရိုးဗီဇ လကၡဏာမ်ားပါ ေရာေႏွာေပါင္းစည္းသြားပါတယ္။ တကယ္လို႔  သုတ္ေကာင္မွာ Y chromosome ပါဝင္ခဲ႔လွ်င္ ေမြးဖြားလာမည့္ ကေလးသည္ ေယာကၤ်ားေလး ျဖစ္ႏို္င္ျပီး X chromosome ပါဝင္ခဲ႔လွ်င္ေတာ့ မိန္းကေလး ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္ပါတယ္။

သားအိမ္ျပြန္မွ သားအိမ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ၃ ရက္မွ ၄ ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ သေႏၶေအာင္ျပီး ျဖစ္ေသာ မ်ိဳးဥသည္ တူညီေသာ ဆဲလ္ ၁၆ ခု အျဖစ္ ကြဲထြက္သြားပါတယ္။ ၎သည္ သားအိမ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္သည္ ႏွင့္ ပံုသ႑ာန္ရွိေသာ သက္ရွိ အစိုင္အခဲ morula တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ ေခၚေဝၚႏိုင္သည္။ ၁ရက္၊ ၂  ရက္ခန္႔ အၾကာတြင္ သားအိမ္အျပင္ဘက္ နံရံသို႔ စတင္ထိုးေဖာက္၍ အရြယ္အစား ႀကီးထြားလာျပီး  ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာမွာပါ။

ဒီအခ်ိန္မွာ blastocyst သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဖြံ႕ျဖိဳးေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ ကေလးကေဘာလံုးႏွင့္ တူေသာ ဆဲလ္ အလံုးတစ္ခု သာျဖစ္သည္။ အတြင္းဘက္ရွိ ဆဲလ္အစိုင္အခဲသည္ သေႏၶသားေလာင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိျပီး ၎ကိုကာကြယ္ရန္ ေရျမႊာအိတ္ တစ္ခုလည္း ပါဝင္သည္။ အျပင္ဘက္ပိုင္း ဆဲလ္မွာမူ ပန္ကိတ္ပံုသ႑ာန္ ခ်က္ႀကိဳး အျဖစ္ေျပာင္းလဲ၍ သေႏၶသားေလာင္းထံသို႔ လုိအပ္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ အာဟာရျဖစ္ေစေသာ စားစရာမ်ားကို ၎မွတစ္ဆင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျပီး စြန္႔ထုတ္လုိက္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို အေဝးသို႔ ယူေဆာင္ သြားပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သိထားသင့္ေသာအခ်က္မ်ား

ဘယ္နည္းလမ္းကိုမဆို အသံုးျပဳၿပီး သေႏၶတည္စဥ္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ လကၡဏာမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားပါက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ အေကာင္းဆံုးေရာက္ရွိေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ အေဖာ္ႏွင့္အတူ လိင္ ဆက္ဆံမႈ ကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသင့္သည္။ သေႏၶမေအာင္ေသးမီ အခ်ိန္အထိ အမ်ားအားျဖင့္ ၁ရက္ ခန္႔သာၾကာျမင့္ တတ္သည္။ သို႔မွသာ သုတ္ေကာင္သည္ သေႏၶသားျပြန္မွ တစ္ဆင့္ မ်ိဳးဥ အတြင္းဝင္ေရာက္၍ သေႏၶေအာင္ႏိုင္သည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ အခ်ိန္လုံေလာက္စြာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ရွိႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သုတ္ပိုးႏွင့္ မမ်ိဳးဥတို႔ ထိေတြ႕ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ပိုမ်ားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလတြင္ ခႏၶာကုိယ္အတြက္္ အေရးၾကီးေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေလ႔အက်င့္မ်ားကို  ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ထားသင့္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ လိုအပ္ေသာ ဗီတာမင္ေဆးဝါးမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ ေသာက္သံုးသင့္သည္။ ၎တို႔သည္ Folic acid ႏွင့္ ပံုမွန္စားေနက် အစာအာဟာရ မ်ားရရွိရန္ အေထာက္အကူ ျပဳေပးပါတယ္။

ေန႔စဥ္ ဗီတာမင္ကို ေသာက္သံုးေပးျခင္းအျပင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာသန္စြမ္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားလည္း ရွိပါေသးတယ္။

  • ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းသိမ္းျခင္း
  • က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္စြာ စားေသာက္ျခင္း
  • ေန႔စဥ္ပံုမွန္ေလ႔က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေပးျခင္း
  • စိတ္ဖိစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
  • ဝိုင္အရက္ႏွင့္ကဖိန္းဓာတ္ေသာက္သံုးမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္ အေလးအနက္ထား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ရရန္ ၾကိဳးစားေနသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးရွိေစနိုင္သည္သာမက ကိုယ္ဝန္ရွိလာတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ား ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လည္း အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္။

From Kalay with


Comments

0 comments
Latest video