ကေလးအတြက္ အားျဖည့္ဆန္ကို စတင္ေကၽြးေမြးရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္

by: Khin Nyein Lwin
 1 comments  0 love

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာလွ်င္ မိသားစုဝင္မ်ားရဲ႕ အာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရးအေပၚေကာင္းမြန္စြာ ေျပာင္းလဲဖန္တီးေပးႏိုင္ပါတယ္

ကေလးအသက္ (၆)လျပည့္ၿပီး ျဖည့္စြက္စာစတင္ေကၽြးခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ား သံဓာတ္လံုေလာက္မႈရွိေစဖို႔အတြက္ သံဓာတ္ၾကြယ္ဝေသာအစားအစာမ်ား စားေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အားျဖည့္ဆန္နဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ျဖည့္စြက္စာထဲကို အသား၊ငါး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံမ်ားျဖည့္စြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ား၊ အသားဓာတ္ ႏွင့္ ကစီဓာတ္တို႔ကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ကာလတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္လည္း တစ္ေန႔တာလိုအပ္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ အဏုအာဟာရဓာတ္မ်ားရရွိေစရန္ အားျဖည့္ဆန္ကိုစဥ္ဆက္မျပတ္ေကၽြးေမြးႏိုင္ပါတယ္။  ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔တုိ႔ရဲ႕ သုေတသနမ်ားအရ ပုညွက္ျခင္းကို အဓိကျဖစ္ေစေသာ အခ်ိန္ ( လူ႔ဘဝသက္တမ္း၏ ကနဦးရက္ေပါင္းတစ္ေထာင္)အတြင္း အာဟာရလံုေလာက္စြာမရရွိပါက ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေရာဂါကူးစက္ခံရႏႈန္းမွာ ပံုမွန္ထက္ (၁၀)ဆ ျမင့္မားလာျခင္း၊ ပညာေရးတြင္လည္း ပံုမွန္ကေလးမ်ားထက္ (၅)ႏွစ္ခန္႔ေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိမႈပိုင္းတြင္ ပံုမွန္ပမာဏထက္ (၂၁)ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားအျပင္ မိခင္မ်ားလည္း အဏုအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ကာကြယ္ရန္ အေရးႀကီးပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မိခင္သည္ျဖစ္လာရင္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိတဲ့ အာဟာရဓာတ္မ်ားနဲ႔ စားသံုးတဲ့ အစားအစာမ်ားက ဗိုက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ကေလးငယ္မ်ားေကာင္းစြာဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ကေလးငယ္မ်ားက်န္းမာဖို႔၊ တိုးတက္ဖို႔နဲ႔ ႀကီးထြားဖို႔အတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္နဲ႔ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးခ်ိန္မ်ားမွာပါ မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရလည္း ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါတယ္။ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္စာရင္းမ်ားအရ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ (၇၁) ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ (၄၅)ရာခိုင္နႈန္းဟာ ေသြးအားနည္းေရာဂါကိုခံစားေနၾကရပါတယ္။ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ႔ရၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားရဲ႕ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေသြးအားနည္းေရာဂါကို ခံစားေနၾကရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီပမာဏဟာ ျမင့္မားေနဆဲလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

ေသြးအားနည္းေရာဂါကို ခံစားေနရတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ဟာ ကေလးငယ္ရဲ႕ က်န္းမာစြာရွင္သန္မႈကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မျပည့္ဘဲ ေမြးဖြားမႈနဲ႔ လမေစ့မွီေမြးဖြားမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္မားပါတယ္။ မိခင္တြင္လည္း အသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတဲ့ ေသြးသြန္ျခင္းနဲ႔ ေသဆံုးျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရမႈ ျမင့္မားေစပါတယ္။ ေဖာလစ္အက္စစ္နဲ႔ ဗီတာမင္ ဘီ-၁၂ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းဟာ ေသြးအားနည္းေရာဂါကို ျဖစ္ေစေသာ္လည္း သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ပိုမိုျဖစ္ပြားသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။  သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ေသြးအားနည္းေရာဂါသည္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ရွဴးမ်ားဆီသို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ေသြးနီဥမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ေဟမိုဂလိုဘင္ (hemoglobin) ကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

သံဓာတ္

မိခင္ဝမ္းဗိုက္ထဲရွိရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ဦးေႏွာက္ရွိဆဲလ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ႏွင့္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အေရးႀကီးလွပါသည္။ အကယ္လုိ႔ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ သံဓာတ္လံုေလာက္စြာ မရွိခဲ့လွ်င္ ကေလးငယ္မ်ား၏ သိျမင္သင္ယူမႈပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား နိမ့္က်ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆက္ဆံထိေတြ႔ သင္ယူမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ (iron deficiency) မွာ ေန႔စဥ္မွီဝဲစားသံုးေနေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ သံဓာတ္မပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ သံဓာတ္လံုေလာက္စြာမရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးခ်ိန္မ်ားတြင္ အစားအစာေရွာင္ျခင္းသည္ သံဓာတ္ၾကြယ္ဝေသာ အသား၊ ငါး၊ အသီးအႏွံႏွင့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးမွီဝဲမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။ အားျဖည့္ဆန္ကို စားသံုးျခင္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာ သံဓာတ္မ်ားကို ျဖည့္တင္းႏိုင္ပါသည္။  ေဖာလိတ္ (Folate) သည္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးေနေသာ ကေလးငယ္၏ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ေသြးနီဥဆဲလ္မ်ား တည္ေဆာက္မႈ၊ ဆဲလ္မ်ားပံုမွန္ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ မိခင္၏ခႏၶာကိုယ္ေျပာင္းလဲ ျဖစ္စဥ္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဖာလစ္အက္စစ္ (Folic Acid) ကို ပံုမွန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုမိုသံုးစြဲေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဆဲလ္မ်ားႀကီးထြားမႈႏွင့္ မိခင္ႏို႔ထြက္ရန္အတြက္လည္း အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးျခင္းႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ခုခံႏိုင္စြမ္းအားေလ်ာ့နည္းလာျခင္းတို႔သည္ ဇင့္ဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္လိုအပ္ေသာ ဗီတာမင္ ဘီ-၆ သည္ သေႏၶသားေလာင္း၏ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရံုေၾကာဆိုင္ရာစနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္အျပင္ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းကိုလည္း သက္သာေစပါသည္။  ဗီတာမင္ ဘီ-၃ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ယာဇင္ဓာတ္သည္ အစားအစားမ်ားကို ဂလူးကို႔စ္ (Glucose) အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးၿပီး အားအင္ျဖစ္ေစပါသည္။ ဗီတာမင္ ဘီ-၃ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ အေရျပားအက္၍ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းႏွင့္ ၾကြက္သားမ်ားအားေလ်ာ့ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ Pellagra ေရာဂါကို ျဖစ္ေစပါသည္။  ဗီတာမင္ေအသည္ အရိုးႏွင့္သြားမ်ားကို ခို္င္မာေစသည့္အျပင္ အျမင္အာရံုအတြက္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ခႏၶာကိုယ္၏ေရာဂါခုခံမႈစနစ္ႏွင့္ ေသြးနီဥမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အျမင္အာရံုကြယ္ျခင္းကို အဓိကျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ဗီတာမင္ေအ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အျခားေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ အေရးႀကီးအဏုအာဟာရဓာတ္မ်ားကို

အားျဖည့္ဆန္တြင္ ျဖည့္ထည့္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာလွ်င္ မိသားစုဝင္မ်ားရဲ႕ အာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရးအေပၚေကာင္းမြန္စြာ ေျပာင္းလဲဖန္တီးေပးႏိုင္ပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားကို ငယ္စဥ္ကပင္ အားျဖည့္ဆန္ျဖင့္ အစားအစာမ်ားတြဲဖက္စားေသာက္ေစျခင္းျဖင့့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ လူငယ္၊လူလတ္၊လူႀကီးမ်ား ျဖစ္လာေစပါလိမ့္မည္။

ကေလးငယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈမရွိဘဲ ၎တို႔စိတ္တိုင္းက် စားေသာက္ေနထိုင္ခိုင္းပါက ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္က်န္းမာေရး ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကေလးငယ္မ်ား အစားအစာကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္စားေသာက္တတ္ေစရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ သာဓကမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားျပသေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသျဖင့္ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစု က်န္းမာေရးတိုးတက္ရန္ အားျဖည့္ဆန္ကို စတင္စားသံုးျခင္းျဖင့္ ရိုးရွင္းထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းမွ ႀကီးမားေသာရလာဒ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

 

Kalay.com.mm မှ ရေးသားဖော်ပြနေသော ဆောင်းပါးများကို မည်သည့် Website နှင့် Social Media များမှ Facebook Page များအတွက် ပြန်လည်ကူးယူခြင်း၊ ဆင်တူယိုးမှား ဖော်ပြခြင်းများ မပြုပါရန် လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
From Kalay withComments

0 comments
Latest video
Refer to more useful articles