မွ်တျပည့္ဝအာဟာရ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ မိသားစုဘဝ

by: Khin Nyein Lwin
 0 comments  0 love

န႔စဥ္စားသံုးလိုက္တဲ့ အစားအစာမ်ားမွာ ကိုယ့္အနာဂတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္

မိသားစုတစ္စုလံုး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေနျခင္းက ဘဝရဲ႕အႀကီးမားဆံုး ကံေကာင္းတဲ့တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးလိုက္စားမႈ၊ အစားအေသာက္ကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္စားသံုးမႈအေပၚ မူတည္ေနပါတယ္ေနာ္။ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားႏွင့္ ထုပ္ပိုးၿပီး အသင့္စားအစားအစာမ်ား ေနရာတိုင္းတြင္ လြယ္ကူစြာ ရရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ က်န္းမာေစမယ့္ အစားအစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စားသံုးရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာေစပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္ေစရန္ မိသားစုတိုင္း က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစတဲ့ အစားအစာအျဖစ္ FDA အသိအမွတ္ျပဳ အားျဖည့္ဆန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါရေစ။

အဆင့္ဆင့္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေပမယ့္လည္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံက ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ့ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲမွာ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္ပါဝင္ေနလ်က္ရွိပါတယ္။ ပရိုတင္း (အသားဓာတ္)ႏွင့္ အဏုအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးမ်ားရဲ႕ (၄၂) ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးအေနျဖင့္ ပုညွက္ျခင္း (သတ္မွတ္အသက္အရြယ္တြင္ ရွိသင့္ေသာ အရပ္အေမာင္းမရွိျခင္း) ႏွင့္ ပိန္လွီျခင္း (သတ္မွတ္အရပ္အေမာင္းတြင္ ရွိသင့္ေသာ အရပ္အေမာင္းမရွိျခင္း) တို႔ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရတဲ့အျပင္ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလးငယ္မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားတြင္ ေသြးအားနည္းျခင္းမ်ား ခံစားေနရပါသည္။

ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေသြးအားနည္းျခင္းခံစားေနရၿပီဆိုရင္ ပံုမွန္ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္း မရွိတဲ့အျပင္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား (ဥပမာ- ေရာဂါဝင္ေရာက္ကူးစက္ႏိုင္မႈ မ်ားျခင္း၊ ႀကီးထြားမႈေႏွးေကြးျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ သိျမင္သင္ယူမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းႏွင့္ အျခားျပဳမူေနထိုင္မႈဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား) ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ခံစားေနရေသာ ေက်ာင္းေနကေလးမ်ားမွာ အာရံုမစူးစိုက္ႏိုင္ဘဲ လြယ္လင့္တကူဖ်ားနာကာ စာသင္ခ်ိန္မ်ားပ်က္ကြက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးဆုတ္ယုတ္လာေစပါတယ္။ ပုညွက္ပိန္လွီျခင္း ခံစားေနရေသာ ကေလးမ်ားမွာေတာ့ ေရာဂါပိုးလြယ္ကူစြာ ဝင္ေရာက္ကူးစက္ႏိုင္ျခင္း၊ လြယ္လင့္တကူဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ိဳးမရွိျခင္းမ်ား ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ေသြးအားနည္းေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား တြင္လည္း လမေစ့မွီမီးဖြားျခင္းႏွင့္ ေပါင္မျပည့္ေသာကေလးေမြျခင္း စသည့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးကို အႏၱရာယ္ရွိေစေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေစပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အဝလြန္ျခင္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈမွာလည္း ေသြးအားနည္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါတယ္။

အားျဖည့္ဆန္မွာ

 အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈပေပ်ာက္ေရးကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ အားျဖည့္ဆန္က ဆန္ရဲ႕မ်ိဳးရိုးဗီဇကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းလံုးဝမရွိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းမွ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာဆန္မ်ားကို တစ္ေန႔တာလိုအပ္သည့္ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ားျဖင့္ အခ်ိဳးက်ေရာစပ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အရသာစမ္းသပ္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္စြာၿပဳလုပ္ႏို္င္ခဲ့ၿပီး စားသံုးသူမ်ားရဲ႕ ေက်နပ္လက္ခံမႈ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အားျဖည့္ဆန္မွာ သမာရိုးက်ဆန္အတိုင္း အေရာင္၊အဆင္း၊အနံ႔၊အရသာ တူညီသည့္အတြက္ အရသာစမ္းသပ္မႈတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  အာဟာရဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ဗီတာမင္ေအ၊ ဗီတာမင္ ဘီ-၁၊ ဘီ-၃၊  ဘီ-၆၊ ဘီ-၁၂၊ ေဖာလစ္အက္စစ္၊ သံဓာတ္ႏွင့္ ဇင့္ဓာတ္မ်ား အားျဖည့္ဆန္အတြင္း လံုေလာက္စြာပါဝင္ၿပီး ဗီတာမင္ေအ၊ ဗီတာမင္ ဘီ-၁၊ သံဓာတ္ႏွင့္ အိုင္အိုးဒင္းဓာတ္တို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈဓာတ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

အစားအစာမ်ားတြင္ အာဟာရျဖည့္စြက္ျခင္း (Food Fortification) ဆိုသည္မွာ

ဒီလိုအစားအစာမ်ားျပဳလုပ္စဥ္ (သို႔မဟုတ္) ထုတ္လုပ္စဥ္တြင္ ဆံုးရံႈးေလ်ာ့နည္းသြားေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္ထည့္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစားအစာမ်ားတြင္ အာဟာရျဖည့္စြက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၈၀)ခန္႔ (၁၉၄၀-၁၉၅၀) ဝန္းက်င္ကတည္းကပင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဗီတာမင္ႏွင့္ အာဟာရသတၱဳဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ား ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အလြန္ထိေရာက္ေအာင္ျမင္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ နည္းပါးေစရန္ အာဟာရျဖည့္စြက္ျခင္းကို ယင္းႏိုင္ငံသားမ်ား အမ်ားဆံုးစားသံုးလ်က္ရွိေသာ ဆန္စပါး၊ ႏို႔ႏွင့္ႏို႔ထြက္ပစၥည္း၊ ဂ်ံဳ၊ ဆီ၊ ေထာပတ္၊ သၾကားႏွင့္ ပဲငံျပာရည္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

အစားအစာမ်ားတြင္ အာဟာရျဖည့္စြက္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္

အစားအစာရဲ႕အရသာနဲ႔ ဒီအစားအစာေပၚတြင္ ေက်နပ္လက္ခံမႈမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းမရွိပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ အိုင္အိုဒင္းျဖည့္စြက္ျခင္း (Iodine Fortification) လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လည္ပင္းႀကီးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗီတာမင္ ဒီ ကို အစားအစာမ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ အရိုးေပ်ာ့နာကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သလို ဗီတာမင္ ဘီ ျဖည့္စြက္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း သူငယ္နာ၊ အေရျပားအက္၍ေရာင္ရမ္းျခင္းႏွင့္ ရိုင္ဗိုဖလက္ဗင္ ေခၚ ဗီတာမင္ ဘီ-၂ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းတို႔ကို ကင္းေဝးေစပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ဗီတာမင္ေအ ႏွင့္ သံဓာတ္တို႔ျဖည့္စြက္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ၾကက္မ်က္သင့္ေရာဂါႏွင့္ ေသြးအားနည္းျခင္းတို႔ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ (၁၉၉၈) ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ေဖာလစ္အက္စစ္ ျဖည့္စြက္ေပးျခင္းေၾကာင့္ သေႏၶသားတြင္ ေမြးရာပါ ကိုယ္အဂါၤခ်ိဴ႕တဲ့မႈမ်ားျဖစ္ျခင္း (ဥပမာ- ဦးေႏွာက္မဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းႏွင့္ ေက်ာရိုးခၽြတ္ယြင္းျခင္း) တို႔ကို (၃၈) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရပါတယ္။

 အားျဖည့္ဆန္မွာ

ကလးမ်ားရဲ႕ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္တဲ့အျပင္ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ားခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူႀကီးမ်ားအတြက္လည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာလည္း အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္စားသံုးလိုက္တဲ့ အစားအစာမ်ားမွာ ကိုယ့္အနာဂတ္ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အားျဖည့္ဆန္ကို ေန႔စဥ္ပံုမွန္စားသံုးျခင္းျဖင့္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့အျပင္ အနာဂတ္ကာလတြင္ က်န္းမာေစရန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသကဲ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “မိသားစုဝင္တိုင္း က်န္းမာသန္ထြားဥာဏ္ျမင့္မားဖို႔ အသည္းပံုစပါးႏွံအမွတ္တံဆိပ္ပါသည့္ အားျဖည့္ဆန္ကို ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲၾကပါစို႔”

 

Kalay.com.mm မွ ေရးသားေဖာ္ျပေနေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို မည္သည့္ Website ႏွင့္ Social Media မ်ားမွ Facebook Page မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကူးယူျခင္း၊ ဆင္တူယိုးမွား ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား မျပဳပါရန္ ေလးစားစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။
From Kalay with


Comments

0 comments
Latest video
Refer to more useful articles
x