ေမေမရဲ႕ ပူတူတူးေလး အသဲနွလုံးေလး

by: War War Htwe
 0 comments  1 love

ေမေမ့ဘဝထဲ သမီးေလးေရာက္လာမွ ေမေမ မိဘေမတာၲကို ပိုလိိိိိ ု့နားလည္လာတယ္သမီးရယ္

Comments

0 comments

Do you have a baby photo you want to share?      Create an album